" Není vůbec důležité KAM. Důležité je JAK a S KÝM! "

“Biologické hodnocení” podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

Jsem držitelem autorizace Ministerstva životního prostředí ČR podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. k provádění hodnocení vlivů záměru na zájmy chráněné zákonem na ochranu přírody a krajiny dle § 67 tohoto zákona (ve smyslu novely zákona platné od 1. 1. 2018), ve smyslu vyhlášky č. 142/2018 Sb. Dříve se užíval název “biologické hodnocení”.

Podle § 67 odst. 1 tohoto zákona vyplývá povinnost zpracovat uvedené hodnocení všem investorům, kteří v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen „investor“). Investor je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy.

 

Posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

Provádím vyhotovení posudku, který je povinnou přílohou pro všechny žadatele o dotaci z OPŽP nebo IROP a to v souladu s platnou metodikou.

Většinou se jedná o žadatele, kteří mají v úmyslu zateplit obytný dům, školu, tělocvičnu nebo jinou budovu a žádají pro tuto investici o dotaci. Za pomoci technických prostředků je budova odborně prohlédnuta a pokud je na ní zjištěno hnízdění ptáků nebo výskyt (a rozmnožování) netopýrů, je navrženo takové opatření, aby se zateplení mohlo realizovat v plném rozsahu a přitom nebyly narušeny zájmy chráněných živočichů. Řešení se najde vždy!

 

Biologický dozor

 Jsem odborně způsobilou osobou k provádění biologického dozoru.

 Co je biologický dozor?

V podmínkách realizace některých stavebních záměrů může být uložena stavebníkovi povinnost zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou, která fundovaně zajistí správnou realizaci opatření ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů, ev. může řešit některé další problémy, které se během stavby ve vztahu k ochraně přírody vyskytnou.

Jak biologický dozor probíhá?

Nejčastější formou biologického dozoru je navštěvování staveniště a kontrola prováděných a realizovaných opatření v klíčových etapách stavby, nejedná se tedy o permanentní přítomnost biologického dozoru na staveništi. V akutních případech nenadálých situací na stavbě bývá biologický dozor vždy dostupný na telefonu připraven bezodkladně staveniště navštívit a problém na místě řešit, samozřejmostí jsou konzultace a rady k vyřešení konkrétní situace. Formálním výstupem činnosti biologického dozoru jsou buď zápisy do stavebního deníku nebo se může jednat o samostatné zprávy doplněné např. fotodokumentací.

 

Přírodovědné průzkumy

Provádím biologické neboli přírodovědné průzkumy, které slouží k poznání květeny a fauny určitého konkrétního území.

Tyto průzkumy jsou zpravidla požadovány po investorech jako doplněk různých žádostí o dotace ze SFŽP, PPK atd. Většinou se nejedná o pouhý výčet zjištěných druhů, ale zabýváme se také jejich početností, ohrožením, ekologickými nároky a ochranou. Zvláštní pozornost bývá věnována druhům zvláště chráněným. Součástí těchto průzkumů mohou být různá doporučení k realizaci určitých investičních záměrů nebo zhodnocení potřebnosti výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.